اتاق مشترک تابلوها و ترانسفورماتور

تعداد دریچه ها مطابق با اتاق ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود. درب اتاق می تواند روبرو ترانس هم نباشد . توصیه است

سلام.برای ساختمان هایی که مهم نیستند عرض کردید میتواند اتاق تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف و ترانسفورماتور یکی باشنددر این شرایط ایا تعداد دریچه هوا هم مهم است که چند عدد باشد؟همین طور ایا درب ورودی به اتاق باید رو بروی ترانسفورماتور باشد برای همان چک کردن مسایلی مانند رطوبت گیر و… و یا نه الزامی نیست؟