ابهام در تعاریف انواع ولتاژ

1-مقادیر ولتاژ موثر، ولتاژپیک، ولتاژمتوسط، ولتاژفازوولتاژخط یک سیستم سه فازه راتعریف کنید؟